步月·茉莉

作者: 宋代    施岳
玉宇薰风,宝阶明月,翠丛万点晴雪。炼霜不就,散广寒霏屑。采珠蓓、绿萼露滋,嗔银艳、小莲冰洁。花痕在,纤指嫩痕,素英重结。
枝头香未绝。还是过中秋,丹桂时节。醉乡冷境,怕翻成悄歇。玩芳味、春焙旋熏,贮农韵、水沈频爇。堪怜处,输与夜凉睡蝶。

yù yǔ xūn fēng ,bǎo jiē míng yuè ,cuì cóng wàn diǎn qíng xuě 。liàn shuāng bú jiù ,sàn guǎng hán fēi xiè 。cǎi zhū bèi 、lǜ è lù zī ,chēn yín yàn 、xiǎo lián bīng jié 。huā hén zài ,xiān zhǐ nèn hén ,sù yīng zhòng jié 。
zhī tóu xiāng wèi jué 。hái shì guò zhōng qiū ,dān guì shí jiē 。zuì xiāng lěng jìng ,pà fān chéng qiāo xiē 。wán fāng wèi 、chūn bèi xuán xūn ,zhù nóng yùn 、shuǐ shěn pín ruò 。kān lián chù ,shū yǔ yè liáng shuì dié 。
玉宇薰风,宝阶明月,翠丛万点晴雪。炼霜不就,散广寒霏屑。采珠蓓、绿萼露滋,嗔银艳、小莲冰洁。花痕在,纤指嫩痕,素英重结。
枝头香未绝。还是过中秋,丹桂时节。醉乡冷境,怕翻成悄歇。玩芳味、春焙旋熏,贮农韵、水沈频爇。堪怜处,输与夜凉睡蝶。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

步月·茉莉作者: 施岳