朝中措·元夕上潭帅刘共甫舍人

作者: 宋代    侯置
年来玉帐罢兵筹。灯市小迟留。花外香随金勒,酒边人倚红楼。
沙堤此去,传柑侍宴,天上风流。还记月华小队,春风十里潭州。

nián lái yù zhàng bà bīng chóu 。dēng shì xiǎo chí liú 。huā wài xiāng suí jīn lè ,jiǔ biān rén yǐ hóng lóu 。
shā dī cǐ qù ,chuán gān shì yàn ,tiān shàng fēng liú 。hái jì yuè huá xiǎo duì ,chūn fēng shí lǐ tán zhōu 。
年来玉帐罢兵筹。灯市小迟留。花外香随金勒,酒边人倚红楼。
沙堤此去,传柑侍宴,天上风流。还记月华小队,春风十里潭州。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

朝中措·元夕上潭帅刘共甫舍人作者: 侯置

相关推荐

  • 侯置
  • 朝中措